Cookie Instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze Cookie- en privacy-policy .

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DER WIESE B.V. TE HOOGE MIERDE, NEDERLAND AAN DE RISPENSTRAAT 1 (5095 AM)


1.   ALGEMEEN


1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten, alsmede op alle onderhandelingen aangegaan door DER WIESE B.V., hierna te noemen: “DER WIESE”, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde,met een derde, hierna te noemen: “afnemer”, met uitsluiting van andere voorwaarden en condities, tenzij DER WIESE uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Een afnemer die eenmaal onder de gelding van deze voorwaarden van DER WIESE heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door de afnemer geplaatste orders danwel aangegane onderhandelingen stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.2.   AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN


2.1. Alle offertes van DER WIESE, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en binden DER WIESE niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. Zonder orderbevestiging zijdens DER WIESE c.q. zonder schriftelijke ondertekening van de overeenkomst door DER WIESE kan de order c.q. opdracht van afnemer nimmer geacht worden door DER WIESE te zijn geaccepteerd. Orders die door de afnemer worden geplaatst per telefoon of email komen ook pas tot stand door schriftelijke bevestiging van DER WIESE.


2.2. De overeenkomst tussen DER WIESE en afnemer komt eerst tot stand nadat DER WIESE de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging van DER WIESE wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Afnemer binnen drie dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan DER WIESE uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien DER WIESE de uitvoering van de opdracht ter hand neemt, in verband met spoedeisendheid van de opdracht. In dat geval zal de door DER WIESE aan de afnemer toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging. De afnemer heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.


2.3. Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de afnemer met door DER WIESE ingeschakelde derden, personeelsleden van DER WIESE hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden DER WIESE slechts indien zij door DER WIESE zelf schriftelijk worden bevestigd.


2.4. Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door DER WIESE en afnemer zijn overeengekomen. Na het aanvaarden van de opdracht worden wijzigingen, schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de afnemer, pas door DER WIESE doorgevoerd indien zij schriftelijk door DER WIESE zullen zijn bevestigd. Indien DER WIESE, om moverende redenen harerzijds, besluit de opgegeven wijzigingen niet door te voeren, zal de afnemer nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en blijft de afnemer onverkort aansprakelijk voor betaling van de door DER WIESE reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag uit hoofde van DER WIESE’ winstderving. Wijziging in een reeds door DER WIESE aanvaarde opdracht van de zijde van de afnemer kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn. DER WIESE is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van afnemer danwel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van DER WIESE strikt noodzakelijk was, aan afnemer in rekening te brengen.


2.5. DER WIESE is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het geleverde op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen, tekeningen, schetsen, prototypes, modellen al dan niet voorkomende in brochures danwel drukwerk danwel de website zijdens DER WIESE, en evenmin voor daarin danwel daarbij weergegeven kleuren-, maat-, gewicht- en andere specificaties en bijzonderheden. Op het drukwerk en de brochures en op de website van DER WIESE alsmede op alle prototypes, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, enz. rust het auteursrecht van DER WIESE. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van DER WIESE is het niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen. Op eerste verzoek van DER WIESE dienen alle brochures, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, prototypes, modellen enz. per omgaande, per aangetekende post, aan DER WIESE te worden geretourneerd en dienen alle kopieën die voor eigen gebruik mochten zijn gemaakt, te worden vernietigd.


2.6. DER WIESE behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken alsmede op haar website, en om die daarin c.q. daarop afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen.


2.7. De afnemer geeft DER WIESE nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deelaflevering de afnemer afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.


2.8. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van DER WIESE tot stand gebracht, binden DER WIESE pas nadat de overeenkomsten door DER WIESE schriftelijk zullen zijn bevestigd danwel nadat DER WIESE tot levering zal zijn overgegaan.


2.9. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens die DER WIESE nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de door DER WIESE gewenste vorm tijdig in het bezit komen van DER WIESE.


2.10. De afnemer draagt er zorg voor dat tijdig de vereiste vergunningen van overheidswege aanwezig zijn. DER WIESE heeft het recht de levering op te schorten tot aan het moment, waarop de afnemer aan de in dit en het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.3.   LEVERING


3.1. De door DER WIESE opgegeven termijn van levering gaat pas in nadat DER WIESE de order schriftelijk zal hebben bevestigd. De opgegeven termijnen zijn geheel vrijblijvend, hoezeer DER WIESE ook al het mogelijke zal doen om aflevering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Indien een levering onverhoopt niet binnen de opgegeven termijn mocht kunnen geschieden, dan kan DER WIESE daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de afnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens DER WIESE aangegane verplichting, waaronder nadrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DER WIESE, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hieronder nadrukkelijk niet begrepen.


3.2. Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van afnemer kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DER WIESE, onder de voorwaarde dat de afnemer het aan DER WIESE verschuldigde bedrag voor de in eerste instantie overeengekomen datum voldoet alsmede onder de voorwaarde dat aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening van de afnemer blijven waarbij de door DER WIESE aan afnemer te verstrekken kostenopgave bindend is voor de afnemer.


3.3. De levering geschiedt ter plaatse van het bedrijfsadres van afnemer. Alle transportkosten alsmede de kosten van de transportverzekering komen voor rekening van DER WIESE, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Vanaf het moment van aflevering door DER WIESE op het bedrijfsadres van de afnemer zijn de geleverde zaken voor risico van de afnemer. Levering betekent aflevering op de begane grond, waarvan nadrukkelijk zijn uitgezonderd eventueel verticaal transport, aansluitingen en bouwkundige werkzaamheden, welke uitzonderingen integraal voor rekening en risico van de afnemer zijn en blijven. Als leveringsdatum heeft te gelden de dag waarop de aflevering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden dan wel waarop de overeengekomen zaken voor de eerste maal ter aflevering aan afnemer zijn aangeboden door DER WIESE.


3.4. In geval de afnemer in gebreke blijft met het afnemen van de geleverde zaken wanneer deze zaken voor de eerste maal worden aangeboden door DER WIESE, is DER WIESE gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, naar goeddunken van DER WIESE, en zal de afnemer gedurende 3 weken vanaf de datum waarop de afnemer in kennis is gesteld van de opslag, in de gelegenheid worden gesteld de opgeslagen zaken alsnog af te nemen en op afspraak op te halen, mits de afnemer dan alle opslag- en handlingkosten contant betaalt, vermeerderd met de verschuldigde rente en met een van rechtswege verschuldigde boete ter hoogte van 15% van de overeengekomen tegenprestatie zulks onverminderd het recht van DER WIESE op schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst. DER WIESE is bevoegd de verplichting tot afgifte van de zaken op te schorten totdat de afnemer aan de verplichting tot vergoeding van de door DER WIESE geleden schade en betaling van de opslagkosten alsmede de rente en de boetes zal hebben voldaan.


3.5. Zowel bij een overeenkomst tot levering van zaken als bij een overeenkomst tot het verrichten van (reparatie en/of service)diensten, draagt de afnemer er telkens zorg voor dat de monteurs van DER WIESE bij aankomst hun werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en zonder onderbreking kunnen voltooien. Op afnemer rust de verantwoordelijkheid het nodige personeel en de nodige en gebruikelijke (hulp)materialen ter beschikking te stellen aan de monteurs van DER WIESE. Indien het niet mogelijk is dat de monteurs van DER WIESE op de overeengekomen dag hun werkzaamheden kunnen aanvangen, danwel indien de voortgang van het werk van de monteurs van DER WIESE wordt vertraagd door voor rekening van de afnemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor DER WIESE voortvloeiende schade door de afnemer te worden vergoed. De afnemer zorgt ervoor dat er water- en elektriciteitsvoorzieningen alsmede afvoervoorzieningen zijn. De benodigde elektriciteit en water komen voor rekening van de afnemer. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van DER WIESE behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door de monteurs van DER WIESE daarvan geen vertraging ondervindt. Extra kosten die mochten ontstaan doordat de afnemer de op hem rustende verplichting daartoe verzaakt, komen integraal voor rekening van afnemer. Indien de afnemer met het in dit artikellid omschrevene in gebreke is, heeft DER WIESE het recht de uitvoering van de montagewerkzaamheden op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de afnemer in rekening te brengen dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige vorm van mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van DER WIESE is vereist, in welk geval DER WIESE aanspraak heeft op schadevergoeding, indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, en op vergoeding van winstderving.4.   GARANTIE


4.1. DER WIESE verleent met betrekking tot de door haar aan afnemer geleverde hardwarezaken - waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen ijsmachines, het bedieningssysteem van de ijsmachines, printers, ijs- en koelkasten – een garantie aan de afnemer voor de duur van 2 jaren voor de constructies als zodanig, inclusief de onderdelen en de daarvoor gebruikte materialen. Voor tweedehands producten geldt een nader vast te stellen garantie.


4.2. Bij gebreken aan de afgeleverde hardwarezaken die zich binnen 2 jaren na aflevering openbaren, uitsluitend ten gevolge van de ondeugdelijkheid van de constructie dan wel van de onderdelen dan wel van de daarvoor gebruikte materialen, zal DER WIESE te harer keuze overgaan tot het op haar kosten vervangen van de desbetreffende onderdelen dan wel het verrichten van herstelwerkzaamheden. Mocht DER WIESE tijdens de garantieperiode een geleverde hardwarezaak hebben vervangen, dan blijft de aanvankelijke ingangsdatum van de garantie geldigheid behouden en leidt zulks niet tot verlenging van de garantie.


4.3. De in de vorige leden verwoorde garantie is alleen toepasselijk indien van de onder de garantie vallende hardwarezaken een normaal gebruik is gemaakt, indien goed onderhoud is gepleegd, er geen gebruikersfouten worden geconstateerd door DER WIESE en de handleiding en (bedienings-, installatie- en desinfecteer)instructies van DER WIESE stipt zijn opgevolgd. Indien er een gebruik is gemaakt van de hardwarezaken, waartoe die zaken niet geschikt danwel bestemd zijn, danwel als die hardwarezaken gerepareerd zijn, of indien enig onderdeel van die hardwarezaken vervangen is door anderen dan DER WIESE, danwel een door DER WIESE aangewezen servicebedrijf c.q. hersteller, zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van DER WIESE, kan afnemer geen aanspraak aan de garantie ontlenen. Aan de garantie kan evenmin aanspraak worden ontleend voor reparatie of vervanging van zaken of onderdelen aan de hardwarezaken, die versleten of kapot zijn, indien dat een gevolg van normaal gebruik is.


4.4. De in de vorige leden verwoorde garantie geldt slechts indien en voor zover DER WIESE een overeenkomstige garantie van haar toeleveranciers of fabrikanten voor de desbetreffende hardwarezaken en/of onderdelen en/of materialen heeft verkregen. DER WIESE zal op verzoek, de afnemer informeren indien er een zodanige garantie is, bij gebreke waarvan afnemer geen aanspraak kan maken op de in de vorige leden verwoorde garantie.


4.5. Indien de onder de garantie vallende zaak gerepareerd is of indien enig onderdeel van die zaak vervangen c.q. gerepareerd is door een ander dan DER WIESE danwel een daartoe door DER WIESE aangewezen hersteller, kan de afnemer geen aanspraak aan de in de vorige leden verwoorde garantie ontlenen. Aan de garantie kan evenmin aanspraak worden ontleend voor reparatie of vervanging van zaken of onderdelen, die versleten of kapot zijn, indien dat een gevolg van normaal gebruik is.


4.6. DER WIESE heeft de vrijheid de voorwaarden van de hiervoor vermelde garantie eenzijdig te veranderen, maar die veranderingen moeten schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de afnemer.


4.7. De garantietermijn genoemd in het eerste lid gaat in op het moment van levering van de zaken. Indien de afnemer geen zorgdraagt voor betaling van de door DER WIESE gefactureerde bedragen binnen de betalingstermijn, vervallen de garantieverplichtingen van DER WIESE direct nadat de betalingstermijn zal zijn verstreken en kan de afnemer hierop geen beroep meer doen.


4.8. DER WIESE is gerechtigd de reparatie –en servicewerkzaamheden exclusief te laten verrichten door een door DER WIESE ter plaatse aan te wijzen servicebedrijf/hersteller. De afnemer dient echter, op straffe van verval van alle garantieaanspraken, iedere storing en ieder defect uitsluitend centraal te melden bij DER WIESE zelve en mag zelf niet direct contact opnemen met het servicebedrijf/hersteller, maar alleen na schriftelijke toestemming van DER WIESE.5.   SERVICE


5.1. Klachten omtrent kwaliteit, aantallen, samenstelling, maten, gewichten, soort of hoeveelheid der afgeleverde zaken danwel gebreken alsmede klachten omtrent door DER WIESE verrichte werkzaamheden worden door DER WIESE slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen acht dagen na ontvangst door de afnemer van de afgeleverde zaken bij DER WIESE bij aangetekend schrijven zijn ingediend, waarbij melding moet worden gemaakt van het leveringsmoment, het soort product en een nadere omschrijving van de klacht, waarbij DER WIESE in de gelegenheid moet zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren. Geringe afwijkingen dan wel technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, maatvoering, finish, afwerking, afmetingen, kleuren en dergelijke, danwel afwijkingen die volgens de handelsusances in de branche algemeen worden toegelaten, kunnen geen enkele grond opleveren voor een klacht. Garanties omtrent de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling en andere technische hoedanigheden der zaken en omtrent exclusiviteit zijn slechts van kracht, indien deze door DER WIESE schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd, danwel door middel van labels op de zaken zijn aangebracht. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien de geleverde zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd door of samenhangend met handelingen of nalaten van de afnemer en de door deze eventueel ingeschakelde derden, danwel indien deze zaken geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn, danwel een gebrek vertonen ten gevolge van een ander dan normaal gebruik danwel ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet geven van gevolg aan instructies en/of de handleiding en/of voorschriften van DER WIESE danwel tengevolge van abnormale werkcondities of ondeskundig gebruik. Indien de klachten gegrond blijken, heeft DER WIESE de keuze de desbetreffende zaken op haar kosten te vervangen danwel herstelwerkzaamheden uit te voeren danwel het terzake betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten zonder dat DER WIESE tot meer gehouden zal zijn.


5.2. DER WIESE is niet gehouden een klacht in behandeling te nemen zolang de afnemer enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat. Een klacht ontheft de afnemer niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.


5.3. De afnemer verplicht zich indien DER WIESE zulks wenselijk acht, haar de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de klacht door een door DER WIESE aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht vervalt. De uitspraak van genoemde deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van de expertise komen geheel voor rekening van de afnemer, indien de door de afnemer ingestelde klacht geheel dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.


5.4. DER WIESE is niet aansprakelijk te achten voor fouten, door de afnemer gemaakt in zijn orders/bestellingen.


5.5. Klachten met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze schriftelijk binnen 14 dagen na de factuurdatum bij DER WIESE zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de afnemer aan het factuurbedrag gebonden. Indien de klachten gegrond blijken, zal DER WIESE over kunnen gaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt dat DER WIESE niet gehouden is een klacht in behandeling te nemen zolang de afnemer enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat en dat de klacht de afnemer niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en).


5.6. Het door de afnemer aan DER WIESE retourneren van geleverde zaken zonder voorafgaand overleg alsmede zonder schriftelijke nadrukkelijke toestemming van DER WIESE daartoe is niet toegestaan en wordt niet door DER WIESE in behandeling genomen. De aldus door de afnemer ten onrechte aan DER WIESE geretourneerde zaken worden op kosten van de afnemer retour gestuurd, voor de kosten waarvan de gespecificeerde opgave van DER WIESE bindend is voor de afnemer, behoudens tegenbewijs.


5.7. Afnemer is jegens DER WIESE verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na levering te tellen, te meten, te wegen en te controleren op gebreken – ook aan de verpakking – voordat de afnemer tot opslag of gebruik of verkoop overgaat.


5.8. Geleverde zaken kunnen slechts door afnemer aan DER WIESE retour gezonden worden, indien DER WIESE daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk heeft ingestemd. De zaken blijven te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer.6.   AANSPRAKELIJKHEID


6.1. DER WIESE is bij gebleken toerekenbare – niet nakoming harerzijds of onrechtmatige daad harerzijds slechts gehouden tot de betaling van de schadevergoeding die maximaal bedraagt het bedrag waarop de door DER WIESE afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico, in verband met de schadeveroorzakende zaak. DER WIESE is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de afnemer op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens DER WIESE. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DER WIESE zelve bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet leidinggevende ondergeschikten. DER WIESE is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder nadrukkelijk begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen eindafnemers en consumenten, alsmede van personeelsleden van afnemer, en evenmin voor letselschade, schade aan roerende dan wel onroerende zaken, het verloren gaan van aangeleverde toegevoegde waarde als gevolg van roekeloosheid van DER WIESE zelve, waaronder niet begrepen haar niet–leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten en derden als door DER WIESE bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten ingeschakeld, is volledig uitgesloten. Afnemer is voorts gehouden DER WIESE nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, mede begrepen eigen personeelsleden van afnemer, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend mede begrepen eindafnemers en consumenten, terzake van beweerdelijke schade, ook op grond van productaansprakelijkheid, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de geleverde zaken, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DER WIESE zelve bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten.


6.2. De in artikel 6.1 verwoorde vrijwaring omvat mede dat afnemer aan DER WIESE alle kosten van juridische en overige bijstand verschuldigd is, die DER WIESE moet maken teneinde zich te verweren tegen een schadeaanspraak van zulk een derde. De afnemer verplicht zich jegens DER WIESE ter zake van de in het vorige lid genoemde vrijwaring een verzekering af te sluiten en zal DER WIESE expliciet als begunstigde laten vermelden. De afnemer verstrekt aan DER WIESE een afschrift van die verzekeringspolis en machtigt DER WIESE onherroepelijk om bij de betrokken verzekeraar te mogen informeren of de afnemer de verschuldigde premie periodiek heeft voldaan.


6.3. De afnemer is gehouden de (veiligheids)voorschriften, handleiding en (bediening-, installatie- en desinfecteer)instructies zorgvuldig op te volgen en uit te voeren en zijn personeel deugdelijk te instrueren.


6.4. DER WIESE is niet aansprakelijk voor het door afnemer dan wel door derden niet goed uitvoeren van DER WIESE’s (veiligheids)voorschriften, handleidingen en (bedienings-, installatie- en desinfecteer)instructies en voor het gebruik van hulpzaken.


6.5. DER WIESE is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, ten gevolge van overschrijding van een leveringstermijn door DER WIESE.


6.6. De afnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke overheidsvoorschriften alsmede voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, alles in de ruimste zin des woords.


6.7. Afnemer vrijwaart DER WIESE voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte tekeningen, schetsen, berekeningen, gegevens, documentatie, monsters, modellen en dergelijke.


6.8. DER WIESE is niet verantwoordelijk voor de door afnemer aan DER WIESE verstrekte gegevens, documentatie, tekeningen, schetsen, enz. en DER WIESE mag uitgaan van de juistheid daarvan bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.


6.9. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor alle contextuele factoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de typische kenmerken van de locatie alwaar de door DER WIESE geleverde producten door afnemer worden gebruikt.7.   PRIJZEN


7.1. Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief transportkosten, transportverzekering, verzendkosten, handelingkosten en standaardverpakkingskosten, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. DER WIESE vrij is in de keuze van de transporteur, de wijze van verzending en de doelmatige verpakking. Indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging danwel na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meer der prijsbepalende kostprijsfactoren zoals inkoopprijzen van zaken, materiaal- of onderdelen prijzen, loonkosten, belastingen, valutakosten, sociale- of overheidslasten, verpakkingskosten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft DER WIESE het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen. DER WIESE stelt de afnemer zo spoedig mogelijk in kennis van de aanpassing der prijs.8.   OVERMACHT


8.1. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk in ieder geval onder begrepen ziekte onder het personeel van DER WIESE en bij door haar ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, “technische” bedrijfsstoornissen, gelddevaluatie, brand, molest, overstromingen, stakingen, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, blokkades, in- en uitvoer verboden, transportmoeilijkheden, materiaalfouten, het niet of niet tijdig aan DER WIESE leveren van de aan de afnemer door te leveren zaken of grondstoffen door derden, energiecrises, in beslagneming van voorraden/inventaris, ook bij derden, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen door de openbare nutsbedrijven, optreden van vakbonden, geeft DER WIESE te harer keuze het recht ofwel de leveringstermijn te overschrijden, ofwel de met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat DER WIESE te dier zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Mocht de overmachtsituatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldusluitende verklaring te ontbinden, in welk geval DER WIESE geen schadevergoeding verschuldigd is. Indien op het moment van de ontbinding in gevolge dit artikel reeds door DER WIESE een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, is de afnemer gehouden het reeds geleverde te betalen met inachtneming van de overeengekomen koopprijs, vermeerderd met eventueel door DER WIESE reeds gemaakte kosten. 9.   ONTBINDING


9.1. DER WIESE is gerechtigd in geval van niet-tijdige afname en/of niet-behoorlijke nakoming van de op de afnemer rustende verplichtingen, hetzij op grond van de gesloten overeenkomst, hetzij anderszins alsmede in het geval de Afnemer surseance van betaling aanvraagt danwel op eigen verzoek danwel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard danwel wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen danwel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen plaatsvindt alsmede indien de afnemer zijn bedrijf stillegt danwel dreigt stil te leggen, dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/afbetalingsregeling, om wat voor reden dan ook, danwel indien DER WIESE in alle redelijkheid er vanuit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen en de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, om iedere verdere levering van zaken op te schorten als ook haar eventuele betalingen op te schorten als ook iedere met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aangegane onderhandelingen te beëindigen door enkele schriftelijke kennisgeving aan de afnemer zulks onverminderd de aan DER WIESE toekomende rechten zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of terugname van zaken zonder dat DER WIESE tot enige schadevergoeding of verdere garantie gehouden is. De vordering van DER WIESE is per direct en ineens opeisbaar.10.  INDUSTRIELE- EN INTELLECTUELE EIGENDOM


10.1. Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van DER WIESE afkomstige of door DER WIESE ontwikkelde, gebruikte of geleverde zaken, computerprogramma’s, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, tekeningen, dessins, prototypes, receptuur, merken, drukwerk, brochures, websites, catalogussen, rapporten, schema’s, monsters, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van DER WIESE, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de afnemer of van de door de afnemer ingeschakelde derden, waaronder begrepen eigen personeel van DER WIESE. De uitoefening van deze rechten -, openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, ingebruikgeving, daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan DER WIESE voorbehouden. Op eerste verzoek van DER WIESE dienen genoemde items, met uitzondering van de geleverde zaken, onmiddellijk aan DER WIESE te worden geretourneerd.


10.2. Afnemer verbindt zich het door DER WIESE geregistreerde merk uitsluitend en exclusief te zullen gebruiken voor de verkoop en alle daaraan dienstige maatregelen, van ijsproducten, gemaakt met de door DER WIESE aan afnemer verkochte hardware, op basis van de door DER WIESE aan de afnemer geleverde ingrediënten en verstrekte receptuur en zal onder geen enkele omstandigheid dat merk gebruiken als onderdeel van de statutaire naam van de afnemer dan wel deze merken aanpassen, beperken of wijzigen.


10.3. Het is de afnemer niet toegestaan ingrediënten en/of producten elders dan bij DER WIESE dan wel een door DER WIESE schriftelijk aangewezen andere onderneming te betrekken en het is de afnemer niet toegestaan direct dan wel indirect op enige wijze betrokken te zijn bij de productie, verhandeling, verkoop, distributie, vertegenwoordiging van enig product, dat mogelijkerwijze zou kunnen concurreren met de ijsproducten die worden vervaardigd met de zaken, ingrediënten en receptuur van DER WIESE.


10.4. De afnemer is verplicht te allen tijde de door DER WIESE aan de afnemer medegedeelde informatie vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden.


10.5. Tussen DER WIESE en de afnemer geldt een gesloten licentieovereenkomst. 11.  BETALING


11.1. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, moeten alle termijnbetalingen, door de afnemer aan DER WIESE uiterlijk zijn geschied, 1 week vóór de dag van levering van de overeengekomen zaken, zijnde de door DER WIESE aan afnemer schriftelijk bevestigde leveringsdatum. Ruim voor de leveringsdatum ontvangt de afnemer een pro forma factuur van DER WIESE. Uiterlijk 7 dagen voordat de door afnemer bij DER WIESE bestelde zaken voor transport gereed worden gemaakt – blijkende uit genoemde pro forma factuur – dient de laatste letter of credit van de bank van de afnemer DER WIESE te hebben bereikt, uit welke onherroepelijke letter of credit moet blijken dat betaling van het overeengekomen bedrag of restbedrag op de dag van aflevering plaatsvindt. Deze wijze van betaling wordt, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, door DER WIESE in ieder geval gehanteerd bij uitlevering van de machines, voorzien van de overeengekomen annex bijbehorende pakketten alsmede voor levering van grondstoffen c.q. ingrediënten voor een totaalbedrag van meer dan € 4.000,-- exclusief BTW, en voor extra hardwareleveranties. Slechts indien nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen DER WIESE en de afnemer mag betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van DER WIESE. De aan de door de afnemer te verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen integraal voor rekening van de afnemer. DER WIESE is te allen tijde gerechtigd, indien een betalingstermijn als voornoemd is overeengekomen, deze betalingsafspraak eenzijdig en met directe ingang, zonder redengeving, te wijzigen. Eveneens is DER WIESE, ten aanzien van alle leveringen, te allen tijde gerechtigd alle voorheen gemaakte betalingsafspraken te wijzigen en te bedingen dat de betalingen in contanten dienen te geschieden op de dag van aflevering dan wel bij vooruitbetaling, waarvoor nadrukkelijk wordt verwezen naar het volgende artikellid.

Non refundable betalingen:         

20%, binnen 2 weken na orderdatum

60%, binnen 3 maanden na orderdatum

20%, 1 week vóór transport  

DER WIESE is te allen tijde gerechtigd, alvorens zaken te leveren, te harer keuze te eisen dat de afnemer hetzij de overeengekomen tegenprestatie vooruitbetaalt, hetzij dat de afnemer een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen DER WIESE van de afnemer uit hoofde van de overeenkomst of uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen. Voldoet de afnemer niet aan een verzoek tot zekerheidsstelling of aan de verplichting tot vooruitbetaling of aan enig andere verplichting die op de afnemer rust uit hoofde van de wet, overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan is de afnemer, zonder dat enige vorm van mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. DER WIESE mag alle opdrachten en overeenkomsten dan beschouwen als zijnde beëindigd c.q. ontbonden en de afnemer is in dat geval aansprakelijk voor alle kosten en schade van DER WIESE verband houdende met de verstrekte opdracht en de tussentijdse beëindiging daarvan.


11.2. Kortingen of provisies worden door DER WIESE niet gegeven, tenzij zulks nadrukkelijk schriftelijk met de afnemer is overeengekomen. De afnemer dient voor betaling van het door de afnemer aan DER WIESE verschuldigde zorg te dragen zonder enige korting of verrekening, hoe dan ook genaamd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een recht tot opschorting van betalingsverplichtingen jegens DER WIESE. In geval de afnemer in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen de afnemer aan DER WIESE verschuldigd is, is de afnemer van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van DER WIESE is vereist. Blijft betaling zijdens de afnemer uit binnen de vastgestelde termijn, dan is de afnemer aan DER WIESE een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het uitstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. Het staat uitsluitend ter beoordeling van DER WIESE of het aldus boven het factuurbedrag verschuldigde percentage daadwerkelijk zal worden ingevorderd. Indien door DER WIESE aan de afnemer schriftelijk kortingen dan wel provisies zijn verleend, komen deze kortingen dan wel provisies integraal te vervallen indien de afnemer in gebreke blijft de bij aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen dan wel indien de afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van het aan DER WIESE verschuldigde uit hoofde van enige factuur.


11.3. DER WIESE is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke kosten alsmede alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen van DER WIESE komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de afnemer, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 500,--.


11.4. DER WIESE is gerechtigd orders van de afnemer te weigeren en leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop de afnemer zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het verschuldigde aan DER WIESE.


11.5. Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag, heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van DER WIESE op afnemer opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, danwel ingebrekestelling van de zijde van DER WIESE is vereist.12.  RISICO-OVERGANG EN EIGENDOMSVOORBEHOUD


12.1. De door DER WIESE aan afnemer af te leveren zaken zijn verzekerd tot aan het moment van aflevering ter plaatse van het op de order vermelde adres van de afnemer. Vanaf het moment van aflevering door DER WIESE is het geleverde uitsluitend voor rekening en risico van de afnemer.


12.2. De eigendom van de door DER WIESE geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over nadat deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van DER WIESE, strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties/de koopprijs voor geleverde danwel te leveren zaken, alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten. Zolang de afnemer zaken onder zich heeft waarvoor DER WIESE het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is de afnemer op eerste verzoek van DER WIESE gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken aan DER WIESE af te geven. De afnemer is voorts gehouden de betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van DER WIESE te waarmerken. De zaken als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van DER WIESE mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht danwel vervreemd danwel verplaatst naar een andere locatie als overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud van DER WIESE vallen, verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door DER WIESE wenselijk wordt geoordeeld.13.  MONSTERS


13.1. De door de afnemer bij DER WIESE verzochte monsters danwel prototypes zullen door DER WIESE bij de afnemer in rekening worden gebracht op het moment van levering. Deze monsters zullen aan de afnemer door DER WIESE volledig worden gecrediteerd, mits deze monsters, onbeschadigd, binnen 30 dagen na de aflevering bij de afnemer aan DER WIESE zullen worden geretourneerd. Indien de afnemer niet aan de voorwaarden voldoet, is de afnemer het in rekening gebrachte bedrag, alsmede de transportkosten en de omzetbelasting, direct verschuldigd.14.  GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT


14.1. Op de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn danwel daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor alle gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en dergelijke.


14.2. Alle geschillen, daaronder nadrukkelijk begrepen die geschillen welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, die met betrekking tot, verbandhoudende met of voortvloeiende uit de uitvoering danwel interpretatie van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en gevoerde onderhandelingen en dergelijke mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Breda, tenzij de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton behoort en/of indien het geschil op grond van dwingende regels is voorbehouden aan beslechting door de Rechtbank, Sector Kanton, in welke gevallen het geschil ter beslechting zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, Sector Kanton.


14.3. Deze algemene Voorwaarden zijn door DER WIESE opgesteld in meerdere talen. In geval van verschil van interpretatie tussen de in verschillende talen gehanteerde versies, zal de uitleg van de Nederlandse versie de enige juiste zijn, welke Nederlandse versie in ieder geval aan afnemer eveneens wordt uitgereikt.


14.4. Mocht één van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een tussen DER WIESE en afnemer gesloten overeenkomst en mocht een verzoenende interpretatie niet mogelijk zijn, dan geldt hetgeen schriftelijk nadrukkelijk is afgesproken in de overeenkomst, in weerwil van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden, voor, doch slechts voor die ene situatie. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd door DER WIESE bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg.